Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Lubanowie im. Mikołaja Kopernika

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie

Utworzono dnia 21.05.2021

Nasza oferta nauki w I Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2021/2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 kandydaci mogą się ubiegać

o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

1. Profil filologiczno-prawny, (kl. I A)

grupa filologiczna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski

grupa prawna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia

2. Profil politechniczno-medyczny, (kl. I B)

grupa politechniczna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

grupa medyczna:
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski

3. Profil bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, (kl. I C)

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski

4. Profil sportowo-rehabilitacyjny, (kl. I D) 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski, (zwiększona liczba godzin z wychowania fizycznego)


Gryfino, dnia 16 kwietnia 2021 r.          

REGULAMIN REKRUTACJI

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego
w Gryfinie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCHI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych o profilach:

- profil  filologiczno-prawny, (klasa I A, planowana liczba uczniów 30)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym -  grupa filologiczna: język angielski, język polski - grupa prawna: historia, język angielski )

- profil politechniczno-medyczny,(klasa I B, planowana liczba uczniów 30 )
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
- grupa politechniczna: matematyka,  język angielski
- grupa medyczna: biologia, język angielski )

- profil bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, (klasa I C, planowana liczba uczniów 24)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia)

- profil sportowo-rehabilitacyjny, (klasa I D, planowana liczba uczniów 24)

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski)

 Określa się próg punktowy  zakwalifikowania/ przyjęcia kandydatów do klas pierwszych na 90 pkt. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

II. Szczegółowe zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka polskiego – max 35 punktów
 • matematyki – max 35 punktów
 • języka obcego nowożytnego – max 30 punktów

2. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2021/2022.

Profil

Oceny brane pod uwagę

    Klasa filologiczno - prawna

 język polski, matematyka, historia, język angielski

    Klasa politechniczno - medyczna

 język  polski, matematyka, biologia, język angielski

 Klasa bezpieczeństwo publiczne z elementami     kryminalistyki

 język  polski, matematyka, historia, język angielski

    Klasa sportowo - rehabilitacyjna

 język polski, matematyka, biologia, język angielski

Zgodnie z zasadą:

ocena celująca – 18 pkt
ocena bardzo dobra – 17 pkt
ocena dobra – 14 pkt
ocena dostateczna – 8 pkt
ocena dopuszczająca - 2 pkt

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt), w tym:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami oświatowymi wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b)  krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

UWAGA!: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie wymienionej na świadectwie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3  pkt.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

 • wielodzietności  rodziny kandydata,
 • niepełnosprawności  kandydata,
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum komisja nie będzie rozpatrywała wniosków wraz z dokumentami kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I składa się do dyrektora I LO w Gryfinie, zgodnie z wzorem udostępnianym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, zawierającym wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów.


III. Terminy i wymagane dokumenty:

1. W dniach od 17 maja 2021r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021r. (poniedziałek) do godziny 15.00 kandydaci do klas I-szych składają wnioski o przyjęcie (od 3 sierpnia 2021 do 5 sierpnia 2021 postępowanie uzupełniające).

2. W dniach od 25 czerwca 2021r. (piątek) do 14 lipca 2021r. (środa) do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie  do klasy I-szej, załączając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu). Oświadczenia o których mowa w punkcie 4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w  nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

4. W dniu 22 lipca 2021r. (czwartek) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (w dniu 16 sierpnia postępowanie uzupełniające).

5. W terminie od 23 lipca 2021r. (piątek) do 30 lipca 2021r.(piątek) do godziny 15.00, kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowejoryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie.

6. Dnia 2 sierpnia 2021r. (poniedziałek) do godziny 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz listy uczniów nieprzyjętych  na rok szkolny 2020/2021 do I LO w Gryfinie.

9. Dnia 2 sierpnia 2021r. – poinformowanie przez dyrektora I LO im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

IV.  Procedury odwoławcze

1. W terminie do 5 sierpnia 2021r. (czwartek) rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do I LO w Gryfinie.

2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia   wniosku o sporządzenie uzasadnienia: uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3. Do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora I LO w Gryfinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

V . Dodatkowe informacje

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisem § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  \umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Odwiedź nas na Facebooku

Odwiedź nas na Instagramie

Nasz statek 

Zegar

Kwitnąca Szarlotka

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 51

W tym miesiącu: 261

W poprzednim miesiącu: 219

Wszystkich: 9568