Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Lubanowie im. Mikołaja Kopernika

Pyrzyce+

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Banie realizowała projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt skierowany był do:
• uczniów klas I-VIII szkół podstawowych,
• uczniów klas II-III gimnazjum,
• nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Celem projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

W Szkole Podstawowej w Lubanowie zrealizowano wszystkie zaplanowane na ten okres zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Przeprowadzono 76 godzin zajęć korekcji wad postawy i ruchowych, 59 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 57 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, 57 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki, 125 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, 115 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, 99,5 godziny zajęć z uczniem zdolnym z matematyki i informatyki, 92,5 godziny zajęć terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia, 114 zajęć językowych z uczniem zdolnym oraz 122 zajęcia logopedyczne. Wszystkie zajęcia były działaniami uzupełniającymi do działań prowadzonych w szkole i uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, miały także na celu wyrównanie deficytów w nauce szkolnej.


W dniu 16 października br. w Szkole Podstawowej w Baniach odbyło się szkolenie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenie przeprowadziła Firma BKH-SYSTEM. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele SP w Baniach, Lubanowie oraz Swobnicy.

 

 

 Regulamin

Oświadczenie uczestnika


Wójt Gminy Banie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Projekt skierowany jest do:
• uczniów klas I-VI szkół podstawowych,
•uczniów klas I-III gimnazjum,
• nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone zostaną w dniu 04.09.2017 r. na stronach www.banie.pl, www.zsbanie.pl, www.lubanowosp.pl, gimnazjum.zsbanie.pl, www.spswobnica.szkolnastrona.pl.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I EDUKACJI SZKOLNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY BANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO „PYRZYCE+”
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację szczegółowych celów:
1) doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia
2) kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
3) indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej
4) korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
2.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczestników/uczestniczek projektu odbywać się będą w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.
4.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają bezpłatne wsparcie do wyboru w następujących zadaniach:
1) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz TIK.
2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
3) Zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
4) Zajęcia logopedyczne.
5) Zajęcia terapeutyczne – wsparcie dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5.
Zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w 4 szkołach według ustalonego harmonogramu. Mogą w nich uczestniczyć również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 
1.
Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica:
- Szkoły Podstawowej w Baniach (klas I-VI szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum)
- Szkoły Podstawowej w Lubanowie (klas IV-VI)
- Szkoły Podstawowej w Swobnicy (klas IV-VI)
2.
Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik/uczestniczka projektu składa następujące dokumenty:
- deklarację uczestnictwa w projekcie
- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.
 
§ 3. PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
1.
Dokumenty przyjmowane będą w sekretariatach poszczególnych szkół. Osobami do kontaktów w trakcie procesu rekrutacji będą dyrektorzy szkół, którzy w porozumieniu nauczycielami i pedagogami szkolnymi będą podejmować decyzję o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do poszczególnej formy wsparcia (zadań).
2.
Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 05.09.2017 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 15.09.2017 r., a w roku szkolnym 2018/2019 od 03.09.2018 r. do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2018 r. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 należy złożyć w sekretariatach poszczególnych szkół.
3.
Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 oraz niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na ich stronach internetowych i na stronie gminy Banie.
 
§ 4. PRZEBIEG I KRYTERIA REKRUTACJI
1.
Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu składa się z następujących etapów:
1) przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grupy docelowej,
2) przygotowanie formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych druków potrzebnych na etapie rekrutacji,
3) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa,
4) wyłonienie uczestników/uczestniczek zajęć,
5) stworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników/uczestniczek zajęć,
6) przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń uczestników projektu.
Za rekrutację do wszystkich zajęć odpowiedzialny będzie koordynator projektu, który w porozumieniu z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi będzie podejmować decyzje o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic na poszczególne formy wsparcia. Utworzona zostanie lista rezerwowa, ewentualnie przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór. W przypadku trudności z rekrutowaniem beneficjentów ostatecznych (uczniów/uczennic), zostanie wprowadzona metoda bezpośrednich spotkań koordynatora projektu z uczniami/uczennicami.
2.
Osoby zakwalifikowane do projektu wybiera Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście. Z zakończonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół osób przyjętych do projektu. O ostatecznym przyjęciu zadecyduje złożenie następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3.
Przyjęcie nowych uczestników/uczestniczek do projektu będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn któryś z uczestników/uczestniczek zrezygnuje z udziału w projekcie lub z innych przyczyn zostanie skreślony/a z listy.
 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”.

 

Pyrzyce+

Utworzono dnia 20.06.2019, 12:16

Szkolny kanał You Tube

Odwiedź nas na Facebooku

Odwiedź nas na Instagramie

Kwitnąca Szarlotka

Microsoft Teams

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2